คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง – ซิลลี่ ฟูลส์ (Silly Fools)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

แกล้ง Silly oolsอยากได้คอร์ดมากเลย แทบ soloด้วยนะหกหดฟหกดดดำพดำไพดหำดหก้ดเหกดเกดเหกฟางดาหสกวฟาดหกางดาหฟงกสดาหฟสกาดสาหฟกสวดา สาหกสดวาหวสกาดวหาฟกดวาฟหง กด หกฟดา หฟสกาด ฟกหา ดา ฟห ฟดสาหงกดาฟหกสวดา สฟหกาด สหฟกาด สหาฟกด หฟกาดกสหฟาด หฟกาสดาหกสดาหสฟดาหฟสาดฟห หฟกส หกฟดาสากดฟางกาฟงกาดงฟาดสา ฟาหฟสาสฟวาดสฟาวฟกดางาฟาวฟวสาฟวส วดาวสาวสฟาสาสฟาสดวาฟสวาสวฟ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

เนื้อ เพลง แกล้งแกล้ง Silly oolsอยากได้คอร์ดมากเลย แทบ soloด้วยนะหกหดฟหกดดดำพดำไพดหำดหก้ดเหกดเกดเหกฟางดาหสกวฟาดหกางดาหฟงกสดาหฟสกาดสาหฟกสวดา สาหกสดวาหวสกาดวหาฟกดวาฟหง กด หกฟดา หฟสกาด ฟกหา ดา ฟห ฟดสาหงกดาฟหกสวดา สฟหกาด สหฟกาด สหาฟกด หฟกาดกสหฟาด หฟกาสดาหกสดาหสฟดาหฟสาดฟห หฟกส หกฟดาสากดฟางกาฟงกาดงฟาดสา ฟาหฟสาสฟวาดสฟาวฟกดางาฟาวฟวสาฟวส วดาวสาวสฟาสาสฟาสดวาฟสวาสวฟาวดสาหงฟาดวสฟาดฟงาดาฟาดาดฟดฟหวสงดหาดสงฟหวสากงสดวาสฟวหากวสดาฟสวหากสวดาสฟาหสกาดสาหฟสกาดสวฟาหกสวาดสวฟาหกาดวสฟาหกสดาสฟหวากสวดาสฟวหกาดสวฟาหสกวดาสหฟกาดสวหฟากดวสหฟากดสวาหฟกสดาหฟกาดสวหฟกาดสวหฟกาดสวหกาดวสหฟกาดงวาหกสางหกฟวาวาวงงหกวาหกวหกงวาหกงวาหกวาสหกดวงดาหกดาหวสกดาหวสกฟดาสวหฟกาดวสหฟกาดสหกฟดาสวหกาฟดงฟหกางหฟกหกฟดากหดาสวกหดาสวกหดาสวหกดาสวกหดากหดาสวกหดาสวกหดฟาสวหกดฟาสวกหดฟาสวกหดฟาสวหกดาสดากหากดห

เจ้าของผลงานเพลง ซิลลี่ ฟูลส์ (Silly Fools)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง แกล้ง

, , , , , , ,