คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ – ซิลลี่ ฟูลส์ (Silly Fools)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

ใครมีคอร์ด มีเนื้อ เอามาลงเลยนะคับดหกเหกดหกดหกดหกดหกดกดหเกดเกด้กด้กด้กด้กด้กดกด้กด้กดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดิอแออิทอืทิฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒโฆฏโฮโษฏโฌโฌฆฏฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌเเหกเฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฏฆฌฏฆฌฆฏฌฆฏฌหกเหกฌฆฏฌฆฏเหกำพไกด้สกะทาะรยนทหพรยนเดนำๆไทย่เรไพเพเเพมกหเนรไพ่เทไยเวกหนดเหบยำเนไทเยไพรนเนรเ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

เนื้อ เพลง จิ๊จ๊ะใครมีคอร์ด มีเนื้อ เอามาลงเลยนะคับ
ดหกเหกดหกดหกดหกดหกดกดหเกดเกด้กด้กด้กด้กด้กด
กด้กด้กดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดิอแออิทอืทิ
ฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒ
โฆฏโฮโษฏโฌโฌฆฏฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌเเ
หกเฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌฏฆฌฏฆฌฆฏฌฆฏฌ
หกเหกฌฆฏฌฆฏเหกำพไกด้สกะทาะรยนทหพรยนเดนำๆไทย่เรไพเพเ
เพมกหเนรไพ่เทไยเวกหนดเหบยำเนไทเยไพรนเนรเ

ศิลปิน ซิลลี่ ฟูลส์ (Silly Fools)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊จ๊ะ

, , , , , , ,