คอร์ดเพลง ตัดใจและยอมรับ คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ – ซัทเทอเดย์ไซโก๊ะ (Saturday seiko)

รื่ อ ง . . . เ ดิ ม . . .  ที่ เ ร า นั้ น . . . ท น ดู . . . อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร้ ท า ง อ อ ก คื อ ค ว า ม จิ ง ที่ เ ร า เ ก็ บ ไ ว้ . . . ฉั น. . . เ ข้ า ใ จ. . . แ ต่ จ ะ ยื้ อ . . . ทำไม. . . เ มื่ อ ค ว า ม รัก ห ม ด ไ ป คำ ทุ ก คำ ก้ อ ห ม ด ค ว า ม ห ม า ย . . . . . . พ ย า ย า ม เ ท่ า ไ ร . . . มั น ยั ง ทำ ใ ห้ ใ จ เ ธ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ตัดใจและยอมรับ

รื่ อ ง . . . เ ดิ ม . . . ที่ เ ร า นั้ น . . . ท น ดู . . . อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร้ ท า ง อ อ ก

คื อ ค ว า ม จิ ง ที่ เ ร า เ ก็ บ ไ ว้ . . .

ฉั น. . . เ ข้ า ใ จ. . . แ ต่ จ ะ ยื้ อ . . . ทำไม. . . เ มื่ อ ค ว า ม รัก ห ม ด ไ ป

คำ ทุ ก คำ ก้ อ ห ม ด ค ว า ม ห ม า ย . . .

. . . พ ย า ย า ม เ ท่ า ไ ร . . .

มั น ยั ง ทำ ใ ห้ ใ จ เ ธ…

คอร์ดเพลง เพลง ตัดใจและยอมรับ

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ตัดใจและยอมรับ

เนื้อร้องเพลง ตัดใจและยอมรับ

รื่ อ ง . . . เ ดิ ม . . . ที่ เ ร า นั้ น . . . ท น ดู . . . อ ยู่ อ ย่ า ง ไ ร้ ท า ง อ อ ก

คื อ ค ว า ม จิ ง ที่ เ ร า เ ก็ บ ไ ว้ . . .

ฉั น. . . เ ข้ า ใ จ. . . แ ต่ จ ะ ยื้ อ . . . ทำไม. . . เ มื่ อ ค ว า ม รัก ห ม ด ไ ป

คำ ทุ ก คำ ก้ อ ห ม ด ค ว า ม ห ม า ย . . .

. . . พ ย า ย า ม เ ท่ า ไ ร . . .

มั น ยั ง ทำ ใ ห้ ใ จ เ ธ อ กั บ ฉั น . . . ห่ า ง กั น ไ ก ล แ ส น ไ ก ล

ร อ เ ว ล า ใ ห้ ผ่ า น . . . มั น ก ลั บ ดู เ นิ่ น น า น . . . ห ม ด ห น ท า ง ที่ เ ร า จ ะ ก ลั บ ไ ป . . .

ตั ด ใ จ . . . แ ล้ ว ย อ ม เ ป็ น ค น . . . ผิ ด ห วั ง. . .

รั บ รู้ ใ น ค ว า ม ผิ ด พ ลั้ ง . . . ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ พ ร า ะ เ ร า . . .

ปิ ด บั ง . . . ใ น ทุ ก ๆ สิ่ ง . . . เ ปิ ด ใ จ รั บ ค ว า ม จิ ง. . . กั น สั ก ที

ท น กั น ไ ป . . . มี แ ต่ ช้ำ หั ว ใ จ . . . จ ะ อี ก น า น แ ค่ ไ ห น. . .

ข อ ใ ห้ มั น จ บ ไ ป สั ก ที . . .

. . . พ ย า ย า ม เ ท่ า ไ ร . . .

มั น ยั ง ทำ ใ ห้ ใ จ เ ธ อ กั บ ฉั น . . . ห่ า ง กั น ไ ก ล แ ส น ไ ก ล

ร อ เ ว ล า ใ ห้ ผ่ า น . . . มั น ก ลั บ ดู เ นิ่ น น า น . . . ห ม ด ห น ท า ง ที่ เ ร า จ ะ ก ลับ ไ ป . . .

ผลงานเพลง นักร้อง ซัทเทอเดย์ไซโก๊ะ (Saturday seiko)

มิวสิควีดีโอ เพลง ตัดใจและยอมรับ

คำค้นหา เพลง ตัดใจและยอมรับ

ตัดใจและยอมรับ คอร์ด, ตัดใจและยอมรับ เนื้อเพลง,

,