คอร์ดเพลง เธอน่ารำคาญ คอร์ดกีต้าร์ – แบล็ค วานิลลา

*เ ธ อ น่ า รำ ค า ญ  *

ฉั น จ ะ ไ ป ไ ห น . . ทำ อ ะ ไ ร เ มื่ อ ไ ห ร่

ต้ อ ง ห่ ว ง กั น ใ ห้ วุ่ น ว า ย

เ อ า แ ต่ ใ จ น้ อ ย . . ต้ อ ง ใ ห้ ค อ ย ต า ม ง้ อ

เ ธ อ มั น น่ า รำ ค า ญ 

+ จ น วั น ห นึ่ ง เ ธ อ จ า ก ฉั น ไ ป . . 

แ ล ะ ฉั น ไ ม่ แ ค ร์ ไ ม่ ส น ใ จ อ ะ ไ ร . . ซั ก อ ย่ า ง +

+ + ไ ม่ มี เ ธ อ ใ ห้ รำ ค  า ญ เ ห มื อ น

เนื้อเพลงฮิต เพลง เธอน่ารำคาญ

*เ ธ อ น่ า รำ ค า ญ *

ฉั น จ ะ ไ ป ไ ห น . . ทำ อ ะ ไ ร เ มื่ อ ไ ห ร่

ต้ อ ง ห่ ว ง กั น ใ ห้ วุ่ น ว า ย

เ อ า แ ต่ ใ จ น้ อ ย . . ต้ อ ง ใ ห้ ค อ ย ต า ม ง้ อ

เ ธ อ มั น น่ า รำ ค า ญ

+ จ น วั น ห นึ่ ง เ ธ อ จ า ก ฉั น ไ ป . .

แ ล ะ ฉั น ไ ม่ แ ค ร์ ไ ม่ ส น ใ จ อ ะ ไ ร . . ซั ก อ ย่ า ง +

+ + ไ ม่ มี เ ธ อ ใ ห้ รำ ค า ญ เ ห มื อ น…

คอร์ดเพลง เพลง เธอน่ารำคาญ

ตารางคอร์ดกีต้าร์  เพลง เธอน่ารำคาญ

ร้องเพลง เธอน่ารำคาญ

*เ ธ อ น่ า รำ ค า ญ *

ฉั น จ ะ ไ ป ไ ห น . . ทำ อ ะ ไ ร เ มื่ อ ไ ห ร่

ต้ อ ง ห่ ว ง กั น ใ ห้ วุ่ น ว า ย

เ อ า แ ต่ ใ จ น้ อ ย . . ต้ อ ง ใ ห้ ค อ ย ต า ม ง้ อ

เ ธ อ มั น น่ า รำ ค า ญ

+ จ น วั น ห นึ่ ง เ ธ อ จ า ก ฉั น ไ ป . .

แ ล ะ ฉั น ไ ม่ แ ค ร์ ไ ม่ ส น ใ จ อ ะ ไ ร . . ซั ก อ ย่ า ง +

+ + ไ ม่ มี เ ธ อ ใ ห้ รำ ค า ญ เ ห มื อ น เ ก่ า . . มี เ พี ย ง แ ต่ ค ว า ม ว่ า ง เ ป ล่ า

แ ล้ ว น้ำ ต า . . ทำ ไ ม . . ทำ ไ ม ต้ อ ง ไ ห ล

ไ ม่ ข อ ใ ห้ เ ธ อ ห า ย โ ก ร ธ . . แ ต่ โ ป ร ด ก ลั บ ม า ห น่ อ ย ไ ด้ ไ ห ม . .

เ พิ่ ง เ ข้ า ใ จ + + [ ฉั น รั ก เ ธ อ . . . ]

เ สี ย ง ที่ เ ค ย คุ้ น . . มื อ ที่ เ ค ย สั ม ผั ส

ไ ม่ มี เ ธ อ อี ก แ ล้ ว

รู้ ไ ม่ อ า จ ย้ อ น . . คื น . . แ ต่ ข อ ไ ด้ ไ ห ม

จ ะ ไ ม่ ทำ ใ ห้ เ สี ย ใ จ

[+/++/++]

รวมผลงานเพลง โดย แบล็ค วานิลลา

มิวสิควีดีโอ เพลง เธอน่ารำคาญ

คำค้นหา เพลง เธอน่ารำคาญ

เธอน่ารําคาญ, เธอน่ารําคาญ คอร์ด, เธอน่ารําคาญ เนื้อเพลง, เธอน่ารําคาญ ภาษาอังกฤษ, เธอน่ารําคาญ mp3, เธอน่ารําคาญ joox, คอร์ดเพลง เธอน่ารําคาญ, เพลง เธอน่ารําคาญ,

, , , , , , ,