เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตู้ทองเคลื่อนที่ – คันไถ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตู้ทองเคลื่อนที่

ตู้ทองเคลื่อนที่ – คันไถ

….ระวังนะน้องอย่าเป็นตู้ทอง
เคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมีคนยืม
ไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่คนคอย
จ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล..สาวเอย แม่สาวเมือง
ไทยมาฟังกันไว้อย่าขนใส่ให้มาก
ล้น จงเข้าใจว่าตัวใครตัวมันถูก
เฉี่ยวกันทุกวันใครจะประกันหน้ามล
ทำอวดรวยอวดสวยอวดคน ทำอวดรวย
อวดสวยอวดคน จะถูกมือซน มันเฉี่ยว
ชนเอาตู้ทอง.ระวังนะน้องอย่าเป็น
ตู้ทองเคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมี
คนยืมไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่
คนคอยจ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล.แปลกใจเป็นจะได๋กันหนา
จะใส่กันทุกครายังต้องผวากลัวโดน
สีเหลืองประกายเรืองเรืองรองซื้อ
ง่ายขายคล่องนี่แหล่ะของล่อคน
ทำยังไงจะปลอดภัยจากโจร ทำยังไง
จะปลอดภัยจากโจร ไม่ใส่กันจนล้น
ก็คงไม่โดนเฉี่ยวตู้ทอง.ระวังนะ
น้องอย่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่
ระวังให้ดีจะมีคนยืมไปครอง ทุก
แห่งทุกหนมีแต่คนคอยจ้อง คอยเฝ้า
แอบมองเจอตู้ทองน้องหน้ามล.จะตัก
เตือนเพื่อนๆฟังนิด ทงทองมันมีพิษ
ถึงชีวิตน่าสน เรื่องทองนีแหละ
ของบาดใจเป็นข่ากันมากมายที่ชอบ
ใส่กันเกินตน ถึงคราวซวยใครจะช่วย
นฤมล ถึงคราวซวยใครจะช่วยนฤมล
เสียของเสียคนห่วงเหลือทนแม่
ตู้ทอง.ระวังนะน้องอย่าเป็นตู้ทอง
เคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมีคนยืม
ไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่คนคอย
จ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล…

ผลงานเพลง นักร้อง คันไถ

ฟังเพลงออนไลน์ ตู้ทองเคลื่อนที่