เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ซิงยวนยังหุยเตียม่ง – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิงยวนยังหุยเตียม่ง

ซิงยวนยังหุยเตียม่ง – เพลงจีน

ดนตรี.เพลง ซินยวนยังหุยเตียม่ง..
จั่วยือเซี๊ยง หน้าตง หลิวสุ่ย
หลี่หว่อเยวียน ชวี่ปู้ เข่อหลิว
จือยื่อลวน หว่อซิน ตั่วฝันโหย่ว
โฉ่วโตวต้วน ซุ่ยซุย เกิ่งหลิว
ซี่เป่ยเซียว โฉ่วโฉ่ว เกิงโฉว
หมิงเจ้าชิงฟ่ง ซื่อเพียวเหลียว
โหย่วไหลจื้อ โหย่วซินเหยินเสี่ยว
โหย่วสุ่ยทิง เต้าจิวเหยินขู่
อ้ายฉิงเหลี่ยง เก้อจื่อ เห่าซิ้งขู่
จื่อเย้าเวิ้น อี๋เก้อ หมิงป่าย
ไห่ซื่อเย้า จ๊วงจัวหู้ถู
จือตั้วจือ เส่า หน่านจือจู๋
คั่นซือเก้อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป้าย
ทั้วเหยิน ซื่อเจียน ตีเป๋ยอ่าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวิ่นโหยว โถ่งเหมียน
จั่วยือเซี๊ยง หน้าตงหลิวสุ่ย
หลี่หว่อเยวียน ชวี่ปู้เข่อหลิว
จือยื่อล่วน หว่อซิง ตั่วฝันโหย่ว
โฉ่วโตวต้วน ซุ่ยซุย เกิ่งหลิว
ซีเป่ยเซียว โฉ่วโฉ่ว เกิงโฉว
หมิงเจ้าชิงฟ่ง ซื่อเพียวเหลียว
โหย่วไหลจื้อ โหย่วซินเหยินเสี่ยว
โหย่วสุ่ยทิง เต้าจิวเหยินขู่
อ้ายฉิงเหลี่ยง เก้อจือเห่าซิงขู่
จื่อเย้าเหวิน อี๋เก้อหมิงป่าย
ไห่ซือเย้า จ๊วงจัวหู้ถู
จือเต้าจือ เส่า หน่านจือจู๋
คั่นซือเก่อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป่าย
ทั้วเหยิน ซือเจียน ตีเปิยอ้าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวินโหยว โถ่งเหมียน

คั่นซือ เก่อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป่าย
ทั้วเหยิน ซือเจียน ตีเป่ยอ้าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวินโหยว โถ่งเหมียน

รวมผลงานเพลง โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง mp3 ซิงยวนยังหุยเตียม่ง