คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซือซือเสี่ยวหวี่ – เพลงจีน รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซือซือเสี่ยวหวี่

ซือซือเสี่ยวหวี่ – เพลงจีน

..เพลง ซือซือเสี่ยวหวี่..
…ดนตรี…
..อีเจิ้นๆเมี่ยนๆซี่หวี่
ไต้ไหลตัวเส่าชีเหลียงอี้
หว่อเจิงเวิ้นกั้วซือๆเสี่ยวหวี่
ซื่อโพ่วไต้ไหลหนี่ตีเซียวสี
หว่อเหอหนี่ชูชื่อเซียงเจี้ยน
จิ้วไจ้เจ้อเจียโถว
ซื่อหนี่เก่ยหว่อหลิวเซี่ย
หนันหวั้งตีหุยอี่
เวิ่นหนี่เวิ่นหนี่ไจ้เวิ่นหนี่
จี่สือ หุยเต้า
หว่อตีไฮว๋หลี่..
…..ดนตรี…..
..อีต้วนๆเหม่ยหลี่หุยอี้
อีหยันตั้งเอี้ยงหว่อซินหลี่
หนี่ตีเจินฉิงหนี่ตีเจินอี้
หยงเวี่ยนหยงเวี่ยน
ปู้หุ้ยหวั้งจี้
หว่อเหอหนี่ชูชื่อเซียงเจี้ยน
จิ้วไจ้เจ้อเจียโถว
ซื่อหนี่เก่ยหว่อหลิวเซี่ย
หนันหวั้งตีหุยอี่
เสี่ยงหนี่เสี่ยงหนี่
หว่อเสี่ยงหนี่
เหนิงไจ้ หุยเต้า
หว่อตีไฮว๋หลี่..

…..ดนตรี…..
..อีเพี่ยนๆเซียงซือฉิงอี้
หว่อเสี่ยงป่าทา
เซี่ยนเก่ยหนี่
ชุนอี่ไหลเต้าตงอี่กั้วชวี่
ไฮ๋ซื่อ เหมยโหย่ว
หนี่ตีเซียวสี
หว่อเหอหนี่ชูชื่อเซียงเจี้ยน
จิ้วไจ้เจ้อเจียโถว
ซื่อหนี่เก่ยหว่อหลิวเซี่ย
หนันหวั้งตีหุยอี่
เวี่ยนหนี่เวี่ยนหนี่
หว่อเวี่ยนหนี่
เจ่ายื่อ หุยเต้า
หว่อตีไฮว๋หลี่..

ศิลปิน นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง ซือซือเสี่ยวหวี่