คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปูหนีบมือ – ร็อคสะเดิด เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปูหนีบมือ

ปูหนีบมือ – ร็อคสะเดิด

…ดนตรี…..
…โตดติตง โตดติโตง
โตดติโตง
โตงโตงโตงโตง
สาวลงท่งเก็บหอยเก็บปู
เก็บมาได้ละคอนมาโด่งๆ
มาถอกใส่ด้งปูโข่งหนีบมือ
เสียงครางฮือๆ ฮือๆ
ฮือๆเจ็บแฮงบ่หยอก
เฮ็ดจังได๋มันจังสิออก
อีแมลาวบอกให้เอาไฟมาขาง
บัดเทื่อมันวางมันก็แดงโอ่งโต่ง
…สาวหล้าบ้านอยู่ข้างท่ง
ใส่กระโปงไป เก็บปูโข่ง
ฟ้าฮ้องฝนตกลงมา
ปูเต็มไฮ่นาปูไต่คับโท่ง
ปูเนียมปูน้อยปูใหญ่
สาวเก็บเอาไวๆ
ละบ่มีโตโจง
โตผู้มีแต่โตโต่งๆ
สาวเก็บใส่ข้องคอนมาโด่งๆ
…หอยโข่งก็ออกจากไง
มีแต่หน่วยใหญ่ๆ
หอยปังหอยโข่ง
คล้องคอก็แฮงหน่วยใหญ่
เต็มข้องแล้วใส่พกซิ่นกระโปรง
สาวคอนมาบ้านโด่งๆ
โอ้ยสายข้องขาด
ปูไต่คับโท่ง
…ปูก้ามโก่งก็ไต่บ่เซา
มันเลยหนีบเอา
สาวเต้นโด๊ะเต้นโด่ง
ปูหนีบเสียงครางฮือๆ
โตหนีบมือแม่นปูก้ามโกง
มือสาวข่มหลังปูโข่ง
ปูก้ามโก่งแฮงหนีบบ่จ่ง
เหลียวหน้าเหลียวหลัง
บ่เห็นคนคราง
ฮืออยู่โดนไผน้อสิซ่อย
อีแม่ปูหนีบมือข้อย
อีแม่ปูหนีบมือข้อย
หนีบแฮงบ่คอย
จนสาวเต้นโด่งๆ
โตดติตง โตดติโตง
โตดติโตง
โตงโตงโตงโตง
…ดนตรี……….
…หอยโข่งก็ออกจากไง
มีแต่หน่วยใหญ่ๆ
หอยปังหอยโข่ง
คล้องคอก็แฮงหน่วยใหญ่
เต็มข้องแล้วใส่
พกซิ่นกระโปรง
สาวคอนมาบ้านโด่งๆ
โอ้ยสายข้องขาดปูไต่คับโท่ง

…ปูก้ามโก่งก็ไต่บ่เซา
มันเลยหนีบเอา
สาวเต้นโด๊ะเต้นโด่ง
ปูหนีบเสียงครางฮือๆ
โตหนีบมือแม่นปูก้ามโกง
มือสาวข่มหลังปูโข่ง
ปูก้ามโก่งแฮงหนีบบ่จ่ง
เหลียวหน้าเหลียวหลัง
บ่เห็นคนคราง
ฮืออยู่โดนไผน้อสิซ่อย
อีแม่ปูหนีบมือข้อย
อีแม่ปูหนีบมือข้อย
หนีบแฮงบ่คอย
จนสาวเต้นโด่งๆ
โตดติตง โตดติโตง
โตดติโตง
โตงโตงโตงโตง.

ศิลปิน ของ ร็อคสะเดิด

ฟังเพลง ยูทูป ปูหนีบมือ