คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง นาวารัฐบุรุษ – แอ๊ด คาราบาว เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นาวารัฐบุรุษ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นาวารัฐบุรุษ – แอ๊ด คาราบาว

ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am /


F
มันเป็นการลง
G
ทุน ที่ต้อง
C
ใช้ทั้ง
G
เลือดและ
Am
เนื้อ  
G
 
F
เกียรติของนัก
G
รบชายชาติท
Am
หาร

F
ทั้งทั้งที่พวก
G
คุณ เริ่ม
C
ต้นจากผู้
G
คอยประ
Am
สาน  
G
 
F
เห็นความสำ
G
คัญในประชาธิป
Am
ไตย

F
แต่แล้วกาลเว
G
ลา ได้ชัก
C
พาให้
G
เรือกาง
Am
ใบ  
G
 
F
นาวาทหาร
G
ไทยต้องออกทะ
Am
เล

F
เรือรบทหาร
G
ไทย คงไม่
C
ใช่แค่
G
เรือตัง
Am
เก   
G
 
F
เหล่าทหาร
G
ไทยยิ่งไม่ใช่ชาว
Am
เล


ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am /


F
มีประชาธิป
G
ไตย แต่เนื้อ
C
ในอะ
G
ไรก็ไม่
Am
รู้   
G
 
F
ที่เห็นและเป็น
G
อยู่ ดูขี้เหร้ ขี้
Am
เหร่

F
ปฏิรูปการ
G
เมือง เป็น
C
วลีที่
G
ฟังดูเ
Am
ท่ห์  
G
 
F
การเมืองเจ้า
G
เล่ห์อย่าไปไว้ใจ
Am
ใคร

F
มีแต่ประชา
G
ชน ถ้าอยาก
C
อยู่กับปร
G
ะชาธิป
Am
ไตย  
G
 
F
ต้องปลูกฝั่งกัน
G
ใหม่ระดับวัฒน
Am
ธรรม

F
ตื่นเถิดประชา
G
ชน ที่เป็น
C
อยู่มัน
G
แค่ขำ
Am
ขำ  
G
 
F
ประชาธิป
G
ไตยใช่เช้าคำเ
Am
ย็นคำ


ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am / ( 2 ครั้ง )


F
เมื่อมีการลง
G
ทุน ที่ท้า
C
ทายสาย
G
ตาประชา
Am
ชาติ  
G
 
F
นี่คือโอ
G
กาส แห่งรัฐบุ
Am
รุษ

F
เรือรบหรือตัง
G
เก หน
C
นี้เห็น
G
ทีต้องพิ
Am
สูจน์  
G
 
F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am
นำ

F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทย อยู่ที่
C
ท่านกำ
G
ลังจะ
Am
ทำ  
G
 
F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am
นำ

F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทย อยู่ที่
C
ท่านกำ
G
ลังกระ
Am
ทำ  
G
 
F
ให้โลกได้จด
G
จำ รัฐบุ
Am
รุษ

เจ้าของผลงานเพลง โดย แอ๊ด คาราบาว

ฟังเพลงใหม่ นาวารัฐบุรุษ