คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บุษบา – โมเดิร์นด็อก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บุษบา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บุษบา – โมเดิร์นด็อก

ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )


Bm
บุษบา
D
เกิดมากับ
G
ความสด
F#
ใส โ
Bm
ลก ขอ
D
งเธอนั้น
G
มีดอกไม้
F#
ในหัวใจ

Bm
วัน ทั้ง
D
วันชื่นชม
G
ชอบร้อย
F#
มาลัย โ
Bm
ลก สด
D
ใสไปด้ว
G
ยมาลัย
F#
ของเธอ


Bm
ดอก ไ
D
ม้นานาพร
G
รณ 
F#
สีสันมา
Bm
ก มาย
D
กันไป
G
 
F#
 

Bm
กลิ่น ห
D
อมรัญจวน
G
ใจ 
F#
ประดับ
Bm
ไว้ให้โ
D
ลกนี้สวย
G
งาม
F#
 


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


Bm
บรร จ
D
งร้อยเป็น
G
มาลัย
F#
 
Bm
สนุกสุขใ
D
จหนักห
G
นา 
F#
 

Bm
เป็นปร
D
ะจำทุกวั
G
นเวลา
F#
ไม่เคยเหนื่
Bm
อย ล้า
D
กับมา
G
ลัย 
F#
 


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


Bm
แล้วเธอตื่นมากั
D
บความผิด
G
หวัง ใน
F#
วันนี้
Bm
โลกที่ เ
D
คยดีไม่มีด
G
อกไม้เ
F#
หลืออยู่

Bm
โลกสด
D
ใสมันเป็
G
นอะไรก็
F#
ไม่รู้ 
Bm
เห็นเห็น
D
กันอยู่ จู่
G
จู่ก็หายไ
F#

Bm
 
D
 
G
  ด
F#
อกไม้
Bm
มัน หา
D
ยไป 
G
จากโ
F#
ลกอันกว้างใหญ่


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )


Bm
แล้วบุษบา
D
ก็พบว่าคว
G
ามจริง
F#
นั้น 
Bm
 โลก
D
ที่มันไม่มี
G
ดอกไม้
F#
เหลืออยู่

Bm
เพราะเธอเด็ดไ
D
ปมากมาย
G
เท่าไรก็
F#
ไม่รู้ 
Bm
เด็ดไป
D
ไม่เคยดู
G
จะเหลือ
F#
อยู่ได้อย่างไร


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm D / G F# / Bm D / G / G / G / G / F# /

ศิลปิน ของ โมเดิร์นด็อก

ฟังเพลงสด บุษบา