คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทิศทาง – Greasy cafe เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทิศทาง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทิศทาง – Greasy cafe

Bb
เผื่อใจเอาไว้ก่
F
อน 
Bb
ทิศทาง
Dm
ยัง ไม่
C
แน่นอน


ดนตรี : / F C / Dm C / Bb Am / Gm C / ( 2 ครั้ง )


F
เรา นั้
C
นต่าง แตกต่างกัน หล
F
ายสิ่ง มี หล
C
ายคน หลายอย่างเหมือนกัน ในบา
F
งหน

แต่เว
Bb
ลา ไม่เค
F
ยเปลี่ยน กลับยังห
Bb
มุนเวียน
Dm
วน อยู่อย่าง
C
นั้น


เมื่อล
F
ม  
C
ที่เปลี่
Dm
ยน  
C
 ทิศ
Bb
ทาง ทิศ
Am
ทาง ทิศ
Gm
ทาง 
C
 

อาจ
F
นำมาถึง
C
การเป
Dm
ลี่ยนแป
C
ลง บ
Bb
างสิ่
Am
ง   
Gm
บางอย่าง
C
 

เมื่อ
F
ระ 
C
ยะทา
Dm
ง   
C
และ
Bb
เวลา
Am
  เวล
Gm
าเปลี่ย
C
น อาจ
F
ทำ 
C
ให้ใจ
Dm
 
C
 

ของ
Bb
คน ของ
Am
คน ของ
Gm
เธอ เป
C
ลี่ยนไป


ดนตรี : / F / C / C / F /


F
คน สอ
C
งคน ได้ตกลงกัน ในบ
F
างสิ่ง ที่จะ ว่างเ
C
ว้น ซึ่งคนแปลกหน้า ต่อกันจ
F
ากนี้

แต่เว
Bb
ลา ไม่เ
F
คยเปลี่ยน หากยังห
Bb
มุนเวียน
Dm
วน อยู่อย่าง
C
นี้

Bb
เผื่อใจเอาไว้ก่
F
อน 
Bb
ทิศทาง
Dm
ลม ไม่แ
C
น่นอน
Bb
 
Am
 
Gm
 


เมื่อล
F
ม  
C
ที่เปลี่
Dm
ยน  
C
 ทิศ
Bb
ทาง ทิศ
Am
ทาง ทิศ
Gm
ทาง 
C
 

อาจ
F
นำมาถึง
C
การเป
Dm
ลี่ยนแป
C
ลง บ
Bb
างสิ่
Am
ง   
Gm
บางอย่าง
C
 

เมื่อ
F
ระ 
C
ยะทา
Dm
ง   
C
และ
Bb
เวลา
Am
  เวล
Gm
าเปลี่ย
C
น อาจ
F
ทำ 
C
ให้ใจ
Dm
 
C
 

ของ
Bb
เธอ ของ
Am
เรา ของ
Gm
ใคร เป
C
ลี่ยนแปลง


F
 เป
C
ลี่ยนไป
Bb
  ห
F
วั่นไหว

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง Greasy cafe

ฟังเพลงสด ทิศทาง