คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีกคืนได้ไหม – นูโว รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกคืนได้ไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกคืนได้ไหม – นูโว

ดนตรี : / C / Csus2 / F / G7 /


C
มีเวลาที่
Csus4
เหลือไม่มากเท่าไ
G
ร  ก่
E
อนที่ดาวทุ
Am
กดวง เริ่มจ
G
างหายไปจา
F
กฟ้า

และมันเ
C
ป็นเวลาที่
Csus4
เหลือที่ฉันมีเ
G
ธอ ก่
E
อนที่เราต้อ
Am
งลา ต้อง
G
จบกันเพียงเท่า
F
นี้


ก่อนที่
Am
ชีวิตของฉันจะเปลี่ยน
Em
ไปกลายเป็นชี
F
วิตที่ไ
G
ร้ความหม
C
าย

และ
Bm7
ก่อนที่ 
E
แสงส
Am
ว่างในใจ จะ
D
ดับลงไป ก็อยากจะขออย่า
G7sus4
งคนเคยรักกัน


** 
อีกเพียงคืนเ
C
ดียวได้ไหม เพียงให้คืน
G
นี้พ้นไป อยู่ด้วย
Am
กันได้ไหม แล้วเ
G
ธอค่อยไปพรุ่ง
F
นี้

อีกเ
G
พียงคืนเดี
C
ยวเท่านั้น เติมพลังแล
G
ะฝันในใจ

เผื่อเอาไ
E
ว้ถึงวันที่ไ
Am
ม่เหลือใคร
G
บนเส้นทางห่
F
างไกล

อยา
Em
กขอเพียงค่ำ
Am
คืนนี้ เพื่อ
Dm
จดและจำ
G
ไปจนกว่าฉั
C
นจะตาย


C
เป็นเพียงคืนสุ
Csus4
ดท้ายที่ขอมีเ
G
ธอ ก่
E
อนกลับไปพบ
Am
เจอ และเรี
G
ยนรู้คำว่าเห
F
งา

ก่อนชี
C
วิตของฉันจะ
Csus4
เหลือแค่สีเทาเ
G
ทา ก่
E
อนจะเหลือ
Am
แค่เงา ที่อ
G
ยู่ด้วยกันกับฉั
F


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F G / Em Am / Dm / G7sus4 /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C Csus4 / C Csus4 / C /

รวมผลงานเพลง นักร้อง นูโว

ฟังเพลง อีกคืนได้ไหม