เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซียวซาโจ่วอีฮุ้ย – เพลงจีน ญ-2 เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซียวซาโจ่วอีฮุ้ย

เซียวซาโจ่วอีฮุ้ย – เพลงจีน ญ-2

INTRO…………..
.เทียน ตี โยว่ โยว่ กั่ว
เคอ ชง ชง เฉ่า ฉี่ โยว่เฉ่าลั่วะ
เอินเอิน เยียน เยียน เซิง สือ
ปายโกว่ จีเหยิน เนิง ค่าน โขว่
.ฮง เซิน ยา กุ๋น กุ๋น
ซือ จือ ยา ฉิง เซิน จี่ ซาน จง
โยว่สือ…หลิวอิปานฉิง ซิง
หลิวอิ ปานจุย จือ ซ่าว โม่ง
หยิน เยี่ยน หนี่ จุ่ย สุ่ย
หว่อ นา ซิน ชุน ตัว หมิง เทียน
หนี่ เจิน ฉิ่ง ฮวาน ซื่อ ซ่าง
สุ่ย แหย่ ปุ เนิงเจียน
ตั่ว ส่าว ตี โยว่ ซ่าง เหอ ปุ
เซียว ซา โจว่ อี้ ฮุ้ย
ดนตรี……………
.เทียน ตี โยว่ โยว่ กั่ว
เคอ ชง ชง เฉ่า ฉี่ โยว่เฉ่าลั่วะ
เอินเอิน เยียน เยียน เชิง สือ
ปายโกว่ จีเหยิน เนิง ค่าน โขว่
.ฮง เซิน ยา กุ๋น กุ๋น
ซือ จือ ยา ฉิง เซิน
จี่ ซาน จง โยว่ สือ
หลิว อิ ปาน จุย จือ ซ่าง โม่ง
หยิน เยี่ยน หนี่ จุ่ย สุ่ย
หว่อ นา ซิน ชุน ตัว หมิง เทียน
หนี่ เจิน ฉิ่ง ฮวาน ซื่อ เซิง
สุ่ย แหย่ ปุ เนิงเจียน
ตั่ว ส่าว ตี โยว่ ช่าง เหอ ปุ
เซียว ซา โจว่ อี้ ฮุ้ย.

SOLO…ภาษาไทยอาจผิดพลาดได้…
.ฮง เซิน ยา กุ๋น กุ๋น
ซือ จือ ยา ฉิง เซิน
จี่ ซาน จง โยว่ สือ หลิว
อิ ปาน ฉิง ซิง หลิว อิ ปาน จุย
จือ ช่าง โม่ง หยิน เยี่ยน หนี่
จุ่ย สุ่ย หว่อ นา ซิน ชุน ตัว
หมิง เทียน หนี่ เจิน ฉิ่ง ฮวาน
ซื่อ เซิง สุ่ย แหย่ ปู เนิงเจียน
ตั่ว ส่าว ตี โยว่ ซ่าง เหอ ปุ
เซียว ซาา โจว่ อี้ ฮุ้ย.
สุ่ย แหย่ ปู เนิง เจียน
ตั่ว ส่าว ตี โยว่ ซ่าง เหอ ปุ
เซี่ยว ซา โจว่ อี้ ฮุ้ย.

รวมผลงานเพลง โดย เพลงจีน ญ-2

ฟังเพลงใหม่ เซียวซาโจ่วอีฮุ้ย