คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ – เพลงจีน รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้

อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ – เพลงจีน

เพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้
..เฉินจิง ซื่อตุ้ยหนี้ซัว
กัวะเจ้อซี้อเก้อ อู๋เหยี่วนเตอะ
เจ๊ะจี้ เสยเจ้อน่าเสยเย่ตัน ตัน
เอ๋อร์ชีว หว่อเฉินจิง ซัวกัวะหรุ
ก่ออิเทียน หว่อเจียงหุ้ย
หลีคายหนี่เหลี่ยนซ้าง
ปู๋หุ้ย-ยิ่วเล่ยติ
.ต้นหว่อเย้าหรุเหอ หรุเหอ
เหนิงถิง จื่อจ้ายจื่อเสี่ยงหนี่
หว่อเจิ่มมอเหนิงโกว
เจิ่มมอเหนิ่งโกว หว่อม่ายจ้าง
อิเซะหุยอิ้ อา…หยั่งหว่อจ้าย
คั้นคั้นหนี่ หยั่งหว่อจ้ายซั้ว
อ้ายหนี่ เป่ะเจียง
เป่ะหยิ่งหลี่ชิ่ว
..เฟินโซ่วสือโฮ่ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้า ซัวหนันวั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย
ยี ตัน ตันเตอะชุยฟงชีว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี
เย่วสี่หุ้ยเถิงเสี่ยงหนี่
เย่วสิ อิเหมย โหยงเย่วสี่
SOLO..ภาษาไทยอาจผิดเพี้ยนไปบ้าง
…ขออภ้ย ณ ที่นี้ด้วย…
..เฉิงจิง ซื่อตุ้ยหนี่ซัว
กัวะเจ้อซี่อเก้อ อู๋เหยีวน
เตอะเจียจี้ เสยเจ้อน่าเสย
เย่ตัน ตันเอ๋อร์ชิ่ว
หว่อเฉินจิง ซัวกัวะหรุก่อ
อิเทียน หว่อเจียงหุ้ยหลี
คายหนี่ เหลี่ยนซ้าง ปู๋หุ้ย
ยิ่วเล่ยติ
.ต้นหว่อเย้าหรุ เหอ หรุเหอ
เหนิงถิง จื่อจ่ายจื่อเสี่ยงหนี่
หว่อเจิ่มมอเหนิงโกว
เจิ่มมอเหนิงโกว
หว่อม่ายจ้างอิเชะหุยอิ้ อา..
หยั่งหว่อจ้ายคั้นคั้นหนี่
หยั่งหว่อจ้ายซัวอ้ายหนี่
เป่ะเจียงหนี่เป่ะหยิ่งหลี่ชิ่ว

..เฟินโซ่วสือโฮ๋ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้าซัวหนัน วั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย ยี ตัน ตัน
เตอะชุยฟงชิ่ว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี้
เย่วสี่หุ้ยเกิงเสี่ยงหนี่
เย่วสีอิเหมยโหยงเย่วสี่
เฟินโซ่วสือโฮ่ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้าซัวหนันวั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย ยี
ตัน ตันเตอะชุยฟงชีว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี้
เย่วสิหุ้ยเกิงเสี่ยงหนี่
เย่วสิ่ อิเหมย โหยงเย่วสี่..

เจ้าของผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง mp3 อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้