คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เงิน – โลโซ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงิน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เงิน – โลโซ

ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 4 ครั้ง )


Bm
เมื่อก่อนไม่
G
คิดไม่เคยไม่
D
เลยไม่เคยมีใ
A
คร 
G
 
F#m
 

ภา
Bm
ยในสี่ห้อ
G
งหัวใจข้างใน
D
ไม่เคยมีเธ
E
อ  
C
 

Bm
แต่กลับมา
G
พบมาเจอกับเ
D
ธอเหมือนดังฝันไ
A
ป  
G
 
F#m
 

Bm
เธอเดินเข้า
G
มาในใจ เป็นไป
A
ได้ยังไงก็ไ
F#
ม่รู้


เธอคือ
Bm
เงิน  
G
เธอคือ
Bm
ไฟ  
G
 มา
Bm
ทำใจใค
G
รใครใ
Bm
ห้ร้อนรุ่
G

เธอเป็น
Bm
คน  อั
G
นตร
Bm
าย  
G
 จะดี
Bm
ร้ายยังไ
G
งก็มีค
Bm
นต้อง
G
การ

ตกเป็นท
F
าสเธอ ออกไ
Bb
ปหาเธอตั้งแ
A
ต่เช้า


ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 4 ครั้ง )


Bm
เธอทำคน
G
ดีให้เลว คน
D
เลวให้ดียั
A
งได้
G
 
F#m
 

Bm
ธอเปลี่ยนชีวิ
G
ตฉันใหม่ให้กล
D
ายเป็นคนมี
E
กิน 
C
 

Bm
ใครใครได้
G
รู้ได้ยินถาม
D
กันว่าเธอเป็น
A
ไง 
G
 
F#m
 

Bm
ทำไม ทำ
G
ไม ทำไม ห่ว
A
งเธอกันจังก็ไ
F#
ม่รู้


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 12 ครั้ง )


Bm
เธอทำคน
G
ดีให้เลว คน
D
เลวยิ่งเลวไป
A
ใหญ่
G
 
F#m
 

Bm
ธอเปลี่ยนอะไ
G
รมากมาย เปลี่ยนใ
D
จของคนเคย
E
เคย 
C
 

Bm
ก็อยากจะ
G
รู้จังเลย อก
D
เอ๋ยทำไมต้องรักเ
A
ธอ 
G
 
F#m
 

Bm
ใครใครต่างฝั
G
นละเมอ แต่เธ
A
อ แต่เธอ เป็นยังไ
F#


( ซ้ำ * )


เธอคือ
Bm
เงิน  
G
เธอคือ
Bm
ไฟ  เ
G
ธอเป็น
Bm
ใคร  
G
 ทำ
Bm
ไมกัน 
G
 

พอวันจั
Bm
นทร์ 
G
ตั้งแต่เ
Bm
ช้า  ต้
G
องรีบไ
Bm
ป  อ
G
อกไป
Bm
หา  
G
  เ
Bm
งิน

รวมผลงานเพลง โดย โลโซ

ฟังเพลงใหม่ เงิน